Job Opportunities

 
219IT Business Analyst - Kỹ sư phân tích thiết kế hệ thống (January 2022)#1203 - 1206, Keangnam Landmark 72, Me Tri, Nam Tu Liem, Hanoi3-4yearsFull time
218System Administrator (December 2021)12F Keangnam, 72F Office Building, Pham Hung, Tu Liem, Hanoi3-4yearsFull time
217Operation Monitor (December 2021) (salary up to $500)12F Keangnam, 72F Office Building, Pham Hung, Tu Liem, Hanoi1-2yearsFull time
216Tester (November 2021)12F Keangnam, 72F Office Building, Khu E6, Me Tri, Nam Tu Liem, Ha Noi3-4yearsFull time
215Senior Java Web Developer (Javascript, Spring, Java) ($800 ~ $1,800) (November 2021)12F Keangnam, 72F Office Building, E6, Me Tri, Nam Tu Liem, Ha Noi2-3yearsFull time
214Senior PQA for Software Project - Nhân viên Kiểm soát chất lượng dự án IT (October 2021)12F Keangnam, 72F Office Building, Me Tri, Nam Tu Liem, Ha Noi3-4yearsFull time
Copyright © All rights reserved